Chính sách bảo mật dữ liệu

Boehringer Ingelheim Vietnam (sau đây gọi là “BI Việt Nam”, “BI”, “chúng tôi”) coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Với Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi thông báo cho khách hàng và các bên liên quan khác về cách chúng tôi sẽ sử dụng, lưu trữ và tiết lộ (sau đây gọi là “xử lý”) dữ liệu cá nhân được thu thập khi các bên tương tác với BI Việt Nam.

Thuật ngữ sử dụng trong Thông báo:

a) “khách hàng và/hoặc các bên liên quan khác” có nghĩa là một cá nhân, bao gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCPs), bác sĩ thú y, chuyên gia tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác người liên hệ với chúng tôi (hoặc người mà chúng tôi có liên hệ) thông qua bất kỳ phương tiện nào có liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc về các hoạt động khoa học/y tế/tiếp thị mà chúng tôi tiến hành hoặc cung cấp; hoặc có thể hoặc đã ký kết hợp đồng với chúng tôi để cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho chúng tôi hoặc được cung cấp bởi chúng tôi; hoặc người đã báo cáo về Biến cố bất lợi (Adverse Event) cho chúng tôi trong báo cáo Cảnh giác Dược.

b) “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, đúng hoặc sai, về một khách hàng có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó; hoặc từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào phương thức tương tác của bạn với chúng tôi như đã thảo luận trong Phần 4.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam.

Là một phần của Tập đoàn Boehringer Ingelheim, chúng tôi cũng có các chính sách bảo mật dữ liệu khác liên quan đến một vài tính năng hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.

a) Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu dành cho người đăng ký có thể truy cập tại đây.

b) Thông báo Bảo mật Dữ liệu dành cho các trang web, nền tảng mạng xã hội và ứng dụng có thể truy cập tại đây.

c) Để biết Thông báo Quyền riêng tư dành cho Cảnh giác Dược, xem Phần 15.

1. Người kiểm soát dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu được mô tả ở đây đề cập đến BI Vietnam.

2. Tóm tắt

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân (a) chỉ phục vụ cho các mục đích kinh doanh hợp lý; (b) nếu có sự đồng ý hoặc được coi như là đồng ý từ cá nhân; và (c) cá nhân được thông báo về mục đích thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp và quy định hiện hành.

3. Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi nhìn chung thường không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi:

a) Dữ liệu cá nhân được bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện (ví dụ: thông qua các biểu mẫu đã điền, trong các cuộc gặp mặt trực tiếp, tin nhắn email, cuộc trò chuyện qua điện thoại, thông qua trang web của chúng tôi) hoặc thông qua bên thứ ba đã được ủy quyền hợp lệ từ phía bạn để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (“đại diện được ủy quyền” bởi bạn) sau khi bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về mục đích thu thập dữ liệu; Và bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý bằng văn bản cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đó.

b) Việc tự động thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân được cho phép hoặc được yêu cầu bởi luật pháp và các quy định. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chưa được thông báo cho bạn (trừ khi được pháp luật cho phép hoặc ủy quyền).

Thông báo cho bên trung gian và những người đại diện cho cá nhân bên thứ ba:

a) Nếu bạn đang đóng vai trò trung gian hoặc hành động thay mặt cho cá nhân bên thứ ba hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến cá nhân thuộc bên thứ ba, bạn cam kết rằng bạn là đại diện hoặc đại lý được ủy quyền của cá nhân thuộc bên thứ ba đó và bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết từ cá nhân đó đối với việc chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ.

b) Hơn nữa, bạn cam kết làm cho cá nhân bên thứ ba nhận thức được về tất cả các vấn đề được liệt kê trong chính sách này, tốt nhất là bằng cách gửi một bản sao của chính sách này cho họ hoặc bằng cách giới thiệu họ đến trang web của chúng tôi.
 

4. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm những gì?

Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc để đáp ứng các mục đích mà các cá nhân muốn đạt được khi gửi thông tin.

Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, ngày sinh, kinh nghiệm làm việc và trình độ chuyên môn, (các) chuyên môn và thông liên liên hệ của bạn (điện thoại, fax, email và địa chỉ doanh nghiệp).

Trong quá trình bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập ý kiến đánh giá của bạn, tình trạng sử dụng, ý kiến về các sản phẩm, dịch vụ của công ty và các nhà quản lý về các bệnh hệ tuần hoàn, bệnh hệ hô hấp, ung thư, bệnh hệ thần kinh trung ương và các phương pháp điều trị bệnh về hệ miễn dịch) , khu vực điều trị và các hoạt động có liên quan.

Nếu chúng tôi mời bạn làm diễn giả, nhà tư vấn hoặc người tham gia các cuộc họp/hoạt động/sự kiện giáo dục/khoa học, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp số giấy phép hành nghề, sơ yếu lý lịch và trình độ học vấn, ảnh và chi tiết ngân hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết của hộ chiếu để hỗ trợ bạn sắp xếp chuyến đi.
 

5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, trừ khi cần thiết (ví dụ: trong bối cảnh báo cáo Cảnh giác Dược).

“Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” có nghĩa là các loại dữ liệu cá nhân khác nhau được xác định cần có các biện pháp xử lý đặc biệt theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành. Những danh mục này có thể bao gồm dữ liệu liên quan đến nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, tình trạng hôn nhân, quan điểm hoặc đảng phái chính trị, quan điểm hoặc hoạt động tư tưởng, thành viên công đoàn, niềm tin tôn giáo, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu sinh trắc học hoặc di truyền, khuynh hướng tình dục, thông tin an sinh xã hội , hoặc các thủ tục hoặc hồ sơ hành chính hoặc hình sự.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm thuộc loại này cho chúng tôi.

 

6. Mục đích và Cơ sở để Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 1. Mục đích kinh doanh hợp pháp

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để xác định sự tương tác phù hợp mà chúng tôi sẽ có với bạn. Các tương tác của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào các hoạt động cụ thể mà bạn đã yêu cầu, đồng ý hoặc được coi là đã đồng ý, nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:

 • Diễn giải chi tiết
 • Phân phối mẫu sản phẩm
 • Các hoạt động tiếp thị và tương tác kỹ thuật số khác như ứng dụng nhắn tin, trò chuyện, v.v.
 • Công nhận và duy trì quan hệ khách hàng

b. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hợp đồng/thỏa thuận mà bạn đã ký với chúng tôi. Các hoạt động xử lý có liên quan để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:

 • Thành lập đại lý
 • Tiến hành thẩm định bên thứ ba
 • Xử lý và thanh toán các chi phí (với tư cách là diễn giả hoặc cố vấn);
 • Đặt chỗ cho việc đi lại, chỗ ở và các sự sắp xếp có liên quan khác;
 • Soạn thảo, ký kết và lưu trữ hợp đồng/thỏa thuận

c. Yêu cầu pháp lý và quy định

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, chẳng hạn như:
 • Chuẩn bị Báo cáo minh bạch cho việc chuyển giao giá trị bao gồm hỗ trợ cho các cuộc họp y tế/giáo dục/khoa học, phí chuyên môn, tài trợ, tài trợ, quyên góp, v.v.
 • Báo cáo Tác hại của thuốc
 • Các yêu cầu pháp lý có liên quan khác có thể phát sinh

d. Các lợi ích kinh doanh hợp pháp khác

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn như một kết quả của việc tích hợp các quy trình, di chuyển và/hoặc cập nhật hệ thống cũng như các hoạt động thường ngày khác:

 • cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện các nền tảng, nội dung và dịch vụ kỹ thuật số của mình;
 • để theo dõi và phân tích các xu hướng, cách sử dụng và các hoạt động liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để hiểu được phần nào của các nền tảng và dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi được quan tâm nhất và để cải thiện thiết kế cũng như nội dung của các nền tảng của chúng tôi;
 • để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như việc liên lạc của chúng tôi với bạn; Và
 • (nếu có) để đảm bảo chúng tôi có thông tin liên hệ cập nhật cho bạn.

7. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Để thực hiện các mục đích được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ hoặc ra bên ngoài như sau:

a. Nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý và thực thi quyền

Là một công ty dược phẩm, chúng tôi phải tuân theo các quy định cụ thể, chẳng hạn như cảnh giác dược và báo cáo về chuyển giao giá trị. Một số luật này yêu cầu chúng tôi gửi báo cáo của bạn cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác bên ngoài quốc gia của bạn.

Hãy yên tâm rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cho chủ sở hữu quyền, chuyên gia tư vấn và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
 

b. Công ty Boehringer Ingelheim

Là một phần của nhóm các công ty toàn cầu sử dụng các hệ thống và nền tảng toàn cầu, chúng tôi yêu cầu sự tham gia của các công ty khác thuộc Boehringer Ingelheim hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu, ví dụ như nhưng không giới hạn ở:

 • Quản lý dữ liệu tổng thể và hệ thống thanh toán
 • Trung tâm dữ liệu, Thu thập dữ liệu trong trang web, Phân tích dữ liệu và Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
 • Tạo nhận dạng duy nhất cho từng đại lý (bao gồm cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc HCPs)
 • Chiến dịch Adobe

Các công ty thuộc tập đoàn xử lý dữ liệu dành riêng cho các mục đích được nêu trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Các công ty thuộc tập đoàn có thể thuê các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp xử lý dữ liệu.

Boehringer Ingelheim có Thỏa Thuận Truyền Tải Dữ Liệu Nhóm để bảo vệ dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa các chi nhánh của mình. Danh sách các chi nhánh của chúng tôi có sẵn ở đây.

c. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Phần 6, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Công ty du lịch, công ty quản lý sự kiện, khách sạn, công ty hàng không và những công ty tương tự hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý các sự kiện và đặt phương tiện di chuyển, chỗ ở và các nhu cầu hậu cần khác cho các sự kiện và cuộc họp
 • Nhà phân phối xử lý yêu cầu về các mẫu sản phẩm
 • Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của chúng tôi, theo tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu này.

d. Truyền tải dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

Một số nhà cung cấp dịch vụ và các công ty của Boehringer xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài quốc gia của chủ thể dữ liệu. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.

8. Thu thập dữ liệu nhật ký và cookie thông qua các trang web của BI

Trong quá trình tương tác, bạn có thể nhận được email hoặc liên kết đến trang web của chúng tôi. Khi mở email này hoặc duyệt trang web, một số dữ liệu nhất định, bao gồm dữ liệu do trình duyệt gửi (ví dụ: địa chỉ IP, cookie, trang web trước đó, ngày giờ, nội dung hiển thị) sẽ được lưu trữ tạm thời. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi và, nếu cần, để xem lại và khẳng định quyền của chúng tôi và các bên thứ ba trong trường hợp có thiệt hại hoặc vi phạm về quy định pháp luật, điều khoản sử dụng của chúng tôi và quyền của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel tags,web beacons và ảnh GIFs (sau đây gọi là "cookie"). Chúng tôi sử dụng cookie vì các lý do kỹ thuật, chẳng hạn như để tiếp tục phiên đăng nhập của người dùng nếu phiên trước đó bị gián đoạn do người dùng không hoạt động. Những cookie này không được sử dụng để phân tích dữ liệu sử dụng trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy toàn bộ thông báo về quyền riêng tư khi sử dụng trang web trong liên kết này: https://www.boehringer-ingelheim.com/data-privacy.

9. Các trang web mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.

Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng đối với các trang web đó. Nếu bạn chọn sử dụng các trang web đó, vui lòng kiểm tra các tuyên bố pháp lý và quyền riêng tư được đăng trên mỗi trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn truy cập để hiểu các thông lệ về quyền riêng tư của họ.

10. Rút lại sự đồng ý của bạn

Sự đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại bằng văn bản hoặc trong một số trường hợp nhất định bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký cụ thể đối với các hoạt động, nền tảng hoặc ứng dụng.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê trong Phần 6 bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email tới Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp trong Phần 16 .

Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản để rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và tác động của nó đối với mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và để chúng tôi thông báo cho bạn về hậu quả của việc chúng tôi đồng ý với yêu cầu trên, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự đồng ý của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của mình cho bạn và trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy bỏ sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách được mô tả ở trên.

Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi việc tự động thu thập, sử dụng và tiết lộ đó được cho phép hoặc bắt buộc theo luật hiện hành.
 

11. Truy cập và Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân

Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ của bạn hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa để chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn.

Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, thông thường chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy.

12. Xóa Dữ liệu Cá nhân

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho các người kiểm soát khác đang xử lý dữ liệu cá nhân mà trên xóa mọi liên kết đến hoặc bản sao của dữ liệu đó.

13. Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích xử lý, chủ yếu là để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ gửi cho bạn email, SMS hoặc tin nhắn ứng dụng nhắn tin miễn là bạn không rút lại việc đăng ký hoặc khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng của bạn (thông tin đăng nhập, nghề nghiệp, tên, v.v.) trong thời gian duy trì một tài khoản người dùng. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, xóa tài khoản người dùng hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đã thu thập một cách kịp thời.

BI có chính sách lưu giữ tài liệu mà trong đó chúng tôi theo dõi lịch trình lưu giữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, ở dạng giấy tờ hoặc điện tử. Chúng tôi sẽ không giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào. Chúng tôi sẽ xử lý hoặc hủy các tài liệu chứa dữ liệu cá nhân của bạn theo cách phù hợp và an toàn khi đạt đến giới hạn lưu giữ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu giữ dữ liệu để tuân thủ thời gian lưu giữ theo luật định (ví dụ: trong bối cảnh Cảnh giác dược). Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ lưu giữ chứ không phải cho các mục đích khác.
 

14. Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, loại bỏ hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như bảo vệ chống vi-rút theo giời gian thực, mã hóa và sử dụng các bộ lọc quyền riêng tư để bảo mật tất cả việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân trong nội bộ cũng như cho các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi trên cơ sở cần biết.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù tính bảo mật không thể được đảm bảo, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn và liên tục xem lại cũng như nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

15. Thông báo cụ thể về Quyền riêng tư cho Cảnh giác dược 

Nếu bạn báo cáo các tác hại của thuốc hoặc thông tin liên quan đến cảnh giác dược khác đối với một sản phẩm của Boehringer Ingelheim, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và chia sẻ dữ liệu này cho mục đích cảnh giác dược. (Cảnh giác dược là khoa học và các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu rõ và ngăn ngừa các tác dụng không mong muốn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến thuốc.)

Boehringer Ingelheim Animal Health Vietnam LLC thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ thể chất, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cảnh giác dược không bị mất, hoặc sử dụng không đúng mục đích, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, phá hủy và để đảm bảo rằng luật bảo mật dữ liệu được tuân thủ.

16. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu cụ thể (ví dụ: chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn) hoặc câu hỏi liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ:

Boehringer Ingelheim Việt Nam

Nhân viên bảo mật dữ liệu

Số điện thoại liên lạc: +84 (28) 3521 9278 

email: zzLEGCompDPOVIETNAM@boehringer-ingelheim.com  

17. Hiệu lực của Thông báo và Cập nhật Thông báo

Thông báo này áp dụng chung với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi thi thoảng có thể sửa đổi Thông báo này mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào như vậy hay không bằng cách tham khảo ngày mà Thông báo này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận và chấp nhận những thay đổi đó.

Ngày có hiệu lực: 01/02/2023

Cập nhật lần cuối: 20/02/2023